Menu

Konference Oborové didaktiky a pregraduální příprava učitelů na FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se prostřednictvím nově akreditovaných učitelských programů zapojuje od roku 2019 do pregraduální přípravy učitelů. Stěžejní součástí těchto programů mají být kvalitní oborové didaktiky opřené o silnou vědecko-výzkumnou bázi. Za tímto účelem vzniká na fakultě centrum učitelství, jehož byla tato konference ustavujícím počinem.
Konference byla určena oborovým didaktikům, pedagogům, psychologům a studentům se zájmem o tuto problematiku.

Program


27. 11. 2020
– Teoretické aspekty přípravy budoucích učitelů – zahraniční hosté
– Pregraduální příprava v pedagogicko-psychologickém kontextu
– Současné trendy v oborových didaktikách
28. 11 .2020
– Centrum učitelství FF UK
– Praktické přístupy k vyučování oborových didaktik

Odborní garanti konference


PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (Ústav germánských studií)
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Katedra pedagogiky)
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. (Katedra pedagogiky)

Místo konání konference

online

Sborník abstraktů k této konferenci naleznete zde.

 

Úvodní slovo ke sborníku abstraktů ke konferenci

 

Abstrakty příspěvků shromážděné v tomto sborníku pocházejí z konference, kterou při příležitosti ustavení Centra učitelství na FF UK uspořádali ve dnech 27. a 28. 11. 2020 členové Platformy didaktiků a Katedra pedagogiky. O významu konference svědčí již samotný fakt, že šlo o událost nově ustavující samostatný orgán k podpoře učitelských studií na Filozofické fakultě UK, kam se po letech ve větším objemu navracejí.

Shromážděné abstrakty konferenčních příspěvků pokrývají široké spektrum témat i oborových zaměření. Na konferenci zazněly příspěvky týkající se výuky cizích jazyků, sociokulturních a hodnotových kontextů vzdělávání, příspěvky referující o problematice vzdělávání dějepisného, stejně jako příspěvky reflektující skutečnou realitu učitelského povolání ve vztahu k získanému pedagogickému vzdělání, a také referáty týkající se různých forem podpory učitelů v praxi.

Abstrakty, které zde naleznete, jsou příslibem kolektivní monografie, jejíž vydání je plánováno v nakladatelství Karolinum pro rok 2021.

Bylo by vhodné na tomto místě alespoň několika slovy připomenout zásluhy těch, kdo se o učitelství na FF UK v posledních letech zasloužili. Naprosto zásadní podíl na podpoře učitelství mají členové neformální Platformy didaktiků, kteří se z iniciativy PhDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. z Ústavu anglického jazyka a didaktiky po několik let scházeli a diskutovali problémy učitelství, pokoušeli se identifikovat slabá místa v dosavadní učitelské přípravě, ale též hledat možné mezioborové průniky a doporučení k vylepšení tak, aby učitelství přestalo být oborem pěstovaným v izolaci a stínu jednotlivých neučitelských oborů, aby se znovu stalo plnohodnotným směrem bádání a výuky. Z několikaletého setkávání platformy postupně vyplynulo, že pro další rozvoj učitelství je třeba institucionalizovaného propojení učitelských studijních programů mezi sebou navzájem, ale též těsnější spolupráce s katedrami zajišťujícími pedagogicko-psychologickou přípravu budoucích učitelů. Revitalizovala se tak dávnější idea Centra učitelství FF UK, která se zhruba před deseti lety diskutovala, nikdy ale nedošlo k jejímu uskutečnění.

S o to větší radostí můžeme konstatovat, že Centrum učitelství FF UK je nyní díky dosavadní práci Platformy didaktiků a podpoře vedení FF UK těsně před oficiálním zahájením činnosti a čeká už jen na schválení svých stanov orgány akademické samosprávy. Věříme, že činnost centra bude podporovat kvalitní učitelské studium a přispívat k rozvoji učitelských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Martin Strouhal & Míla Janišová

 

Staňte se učitelem

Vyberte si jeden z programů, díky kterému budete moct učit na střední škole.