Menu

Úspěšné stáže našich studentů

Mgr. Tereza Kropáčková

Mgr. Tereza Kropáčková

Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Czech School Manchester

březen až červenec 2019

 

Česká škola Manchester in Stretford (www.czechschoolmanchester.org) je sdružením rodičů českých a česko-anglických bilingvních dětí žijících v Manchesteru a širokém okolí, kteří se rozhodli vybudovat pro své děti školu, v níž by se děti mohly učit mateřštinu, tradice a kulturu. Škola funguje jako neziskové občanské sdružení a v nejbližší době by se ráda stala součástí Českých škol bez hranic.


 

Praktickou stáž jsem absolvovala v Czech School Manchester. Náplní práce byla výuka dětí, které odpovídají našemu druhému stupni (v mém případě 6. třídy). Výuka probíhala každou sobotu a trvala tři hodiny, v nichž se děti podle českých učebnic učily o českém jazyku a literatuře, ale také o českých reáliích a zvyklostech. Jednalo se o děti většinou ze smíšených rodin, které češtinu ovládaly na velmi dobré komunikativní úrovni, ale měly problém s psanou podobou. Při výuce jsem si procvičila práci s žáky cizinci v „klasické“ hodině českého jazyka, v níž by se měly naučit stejné věci, jako jejich české protějšky. Zároveň jsem měla úplnou volnost v přípravě hodin na celé pololetí, takže jsem bez obav mohla vyzkoušet různé aktivity, ke kterým bych se jinak těžko dostávala.

 Krom samotné výuky pořádala škola během semestru několik zábavných akcí pro děti i rodiče, na nichž jsme jako stážistky pomáhaly – například hru v parku vedle školy, víkend v přírodě, oslavu majálesu nebo celodenní výlet na konci roku. Zároveň jsme během stáže měly spoustu času na výlety po okolí Manchesteru a poznávaní krás Anglie. Ubytovány jsme byly v českých rodinách.

Během stáže se o nás výborně starala jak paní ředitelka Pavla, tak naše koordinátorka Karolína. Všichni z Czech School Manchester udělali vše pro to, aby se nám na stáži líbilo a aby nám stáž přinesla co nejvíce jak po profesní, tak osobní stránce.

 
Mgr. et Mgr. Jaroslav Praisler

Mgr. et Mgr. Jaroslav Praisler

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Novinově-vydavatelská instituce Jednota, Chorvatsko

září až listopad 2019

 

Novinově-vydavatelská instituce Jednota je nakladatelství vydávající periodické i neperiodické tiskoviny pro českou menšinu v Chorvatsku. Sídlí v městě Daruvar, které je centrem českého krajanského života. Vydává týdeník Jednota, měsíčník pro děti Dětský koutek, literární přílohu Jednoty Studnice a také beletristické a odborné publikace, včetně učebnic pro české školy v Chorvatsku.


 

V redakci Jednoty jsem zužitkoval oba obory svého studia – žurnalistiku i učitelství českého jazyka. Články jsem totiž nejen psal, ale také korigoval (korigoval jsem ale třeba i slabikář pro první třídu). Na dva měsíce jsem se stal krajanským novinářem a musím říci, že to byla velmi zajímavá zkušenost. Poznal jsem se s mnoha a mnoha českými krajany v Chorvatsku, navštívil jsem i české velvyslanectví v Záhřebu, seznámil jsem se s fungováním takřka všech českých spolků a organizací v Chorvatsku (a že jich je). A nejen to – projezdil jsem malebné Daruvarsko křížem krážem na kole, prochodil jsem zcela liduprázdné chorvatské hory, spřátelil jsem se s makedonským dělníkem, bydlícím o patro výše, a také se studenty z olomoucké univerzity, již byli na stáži v české základní škole Jana Amose Komenského. Z Jednoty jsem si nakonec odskočil na pár dní i do Komenského školy, kde jsem byl asistentem pedagoga i učitelem, zkusil jsem si učit též v malém českém oddělení tamějšího gymnázia. Byly to vlastně mé první pedagogické zkušenosti. Zkrátka a dobře: zážitek a zkušenosti na celý život.

 
Mgr. Karolina Tomšová

Mgr. Karolina Tomšová

Anglický jazyk

Universidad Autónoma de Madrid

leden až červen 2014

 

Universidad Autónoma de Madrid je prestižní univerzitou v Madridu, která studentům magisterského studia Anglického jazyka na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK nabízela v roce 2014 spolupráci pro Erasmus stáž na magisterské studium.


 

Cílem jednosemestrální Erasmus studijní stáže na Universidad Autónoma de Madrid bylo získat další pohled na aplikovanou lingvistiku. V rámci této studijní stáže jsem získala cennou zkušenost v oblasti aplikované lingvistiky v různých typech diskurzu, v oblasti sémiotiky i kognitivní lingvistiky. Zároveň jsem se naučila nové technologie v metodice výuky angličtiny, pragmatice i překladu angličtiny. Nadto jsem i získala vhled do metodiky Content and Language Integrated Learning (CLIL), která se ve Španělsku hojně využívá. Z analýzy této problematiky těžím v současném zaměstnání na česko-španělském Gymnáziu Budějovická v Praze, kde se právě CLIL využívá v rámci výuky španělštiny.

 
Mgr. et Mgr. Marie Štěpánová

Mgr. et Mgr. Marie Štěpánová

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvaru

říjen 2016–únor 2017

 

V České základní škole Jana Amose Komenského jsem pomáhala s výukou a v družině. Spolupracovala jsem především s učitelkami prvního stupně, českého jazyka, náboženství a hudební výchovy. Navštívila jsem i filiální malotřídky. Týden jsme vyučovala v České základní škole Josefa Růžičky v Končenicích český jazyk na druhém stupni. Několikrát jsem pomáhala i v Mateřské škole Ferdy Mravence v Daruvaru.

 

 
Bc. Martin Jíša

Bc. Martin Jíša

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Česká škola bez hranic Paříž

leden–červen 2017

 

Pracovní náplň v České škole bez hranic v Paříži v rámci jednoho týdne vypadala tak, že jsem měl jeden den vyhrazený pro přípravu na předškolní výuku, jeden den jsem se účastnil předškolní výuky jako asistent (asistoval jsem v rámci 2 skupin, v každé po 2 hodinách) a jeden den jsem vedl školní výuku českého jazyka a literatury v 6. a 7. třídě jako hlavní učitel. Tato výuka se skládala z jedné hodiny českého jazyka, jedné hodiny slohové a komunikační výchovy a z jedné hodiny literatury. Dále jsem se věnoval různým administrativním a organizačním povinnostem.