Menu

Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.

Ústav východoevropských studií

Na FF UK vyučuje praktická jazyková cvičení z ruštiny, jazyk masmédií a fonetiku a fonologii ruštiny. Zabývá se výukou ruštiny jako cizího jazyka, frazeologií, sociolingvistikou, pragmalingvistikou, jazykem reklamy a politiky a diachronním a synchronním stavem češtiny a ruštiny.

Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníUčitelství ruského jazyka pro střední školy

Vystudovala obor Učitelství ruského jazyka, literatury a cizího jazyka na Jižní federální univerzitě v Rusku. Absolvovala doktorské studium v oboru Teorie jazyka na Jižní federální univerzitě v Rusku v roce 2012 a doktorské studium v oboru Slovanské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. 

Disertační práce Frazémy v politickém diskurzu (na základě veřejných projevů politiků v Rusku a České republice) je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů  a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika.

Od září 2015 do března 2019 působila jako stážistka na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tamtéž působí od dubna 2019 jako odborný asistent.

Osobní stránka:

https://uves.ff.cuni.cz/cs/mgr-ekaterina-rycheva-ph-d/

ekaterina.rycheva@ff.cuni.cz