Menu

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr.  Andrea Hudáková, Ph.D. vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK (se zaměřením na surdopedii, logopedii, etopedii a arteterapii a s akcentem na didaktiku českého jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ) a doktorský studijní program Český jazyk na FF UK. V disertační práci se zaměřila na češtinu ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Její přístup je interdisciplinární, snaží se nahlížet na odborná témata v širším kontextu, hledat společné styčné plochy a přesahy mezi jednotlivými vědními oblastmi. Zabývá se převážně různými tématy z oblasti tzv. Deaf Studies, nejčastěji rozličnými otázkami vzdělávání neslyšících dětí, včetně vzdělávání jazykového. Zde staví i na svém odborném zájmu o vzdělávání u dětí s odlišným mateřským jazykem.

Čeština v komunikaci neslyšících